Partner links:

Kardol Inspecties logo

 

 

Sinds zomer 2020 is er een nieuwe inspectierichtlijn van kracht: scope 12. Dat is de nieuwe, gestandaardiseerde veiligheidsinspectie voor PV-installaties (zonnepanelen) en is ontwikkeld op initiatief van o.a. HollandSolar, het Verbond van Verzekeraars, Techniek Nederland en iKeur.
Het doel van Scope12 is om te komen tot een eenduidige inspectierichtlijn en kwaliteitsborging van de uitgevoerde inspecties voor nieuwe en bestaande installaties. Vanuit de kant van de verzekeraars worden scope12-inspecties de norm voor inspecties van PV-installaties.
Alleen door SCIOS-gecertificeerde bedrijven mogen scope12 inspecties uitvoeren. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven is te vinden op de website van SCIOS.

Het is de verwachting dat vanaf 1 januari 2021 steeds meer verzekeraars een scope12-inspectie zullen gaan eisen.
Omdat de regeling nog vrij nieuw is, zijn er nog niet veel inspectiebedrijven gecertificeerd. Ook Solaris komt niet in dat lijstje voor, maar er wordt wel gewerkt aan certificering.

Een bedrijf dat gecertificeerd moet worden moet aan een aantal eisen voldoen.
De eerste stap is diplomering van de verantwoordelijke voor de inspecties, daarna moet het bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen om gecertificeerd te kunnen worden.
Inmiddels is de diplomering een feit, waarmee de eerste stap in het traject is gezet.
De tweede stap in het proces zal worden gezet in samenwerking met Kardol-inspecties. Kardol-inspecties heeft al een certificering voor Scope 10-inspecties en daar kan een scope 12-certificering aan gekoppeld worden.

Omdat wij in het certificatietraject zitten, mogen wij al wel scope 12 inspecties aanbieden. Enige voorwaarde is dat de certificering binnen zes maanden een feit moet zijn.
Zoals het er nu naar uitziet hebben wij de certificering in het laatste kwartaal van 2020 rond, ruim voor 1 januari 2021 en binnen de zes maanden termijn.

Nadat de certificering een feit is worden alle eerder uitgevoerde keuringen binnen die zes maanden termijn, afgemeld in het SCIOS-portal. Daarmee voldoen ook die inspecties aan het volledige trajcet zoals voorgeschreven in de Scope 12-regeling.

Op de website van SCIOS is nog meer informatie te vinden over (o.a.) scope 12.